چشم اندازها :

کانون خانه استاندارد تشکلی است برای :

 • دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق و بروز از تحولات صنعت ساختمان
 • ترسیم عملی ترین راهبردهای ارتقا و رونق صنعت ساختمان
 • ارائه پیشنهاد های حرکت به سمت صنعت استاندارد
 • تصمیم سازی کلان در حوزه ساخت و ساز

 

 استراتژی ها :
 • شناسایی مستمر وضعیت موجود صنعت ساختمان
 • دریافت نکته نظرات متخصصان و صاحبان صنعت ساخت و ساز
 • تدوین راهبردهای عملی برای ارتقا و رشد صنعت ساختمان
 • تدوین برنامه های تفصیلی حرکت به سمت صنعت و خانه استاندارد
 • ارزیابی اقدامات صورت گرفته و آسیب شناسی و نقد و اصلاح روشها
 • شناسائی طرح و برنامه های مشابه در سایر کشور ها و استفاده از تجربیات آنها
 • جلب توجه تصمیم گیران به ضرورت و منافع همکاری با کانون
 • ارتباط با سازمانها، مراکز و تشکلهایی که برای رسیدن به اهداف کانون ضروری می نماید.