ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه ؟ زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب . این همه با همه در ساخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای ... قدر این مرتبه نشناختهای یعنی چه ؟

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه ؟ زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب . این همه با همه در ساخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای ... قدر این مرتبه نشناختهای یعنی چه ؟

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه ؟ زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب . این همه با همه در ساخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای ... قدر این مرتبه نشناختهای یعنی چه ؟

ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟ مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه ؟ زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب . این همه با همه در ساخته ای یعنی چه؟ شاه خوبانی و منظور گدایان شده ای ... قدر این مرتبه نشناختهای یعنی چه ؟